Ana SayfaAna Sayfa İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları English | Under Construction English
 
Güncel Mevzuat Gelişmeleri
e-Arşiv Uygulamasına İlişkin 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenle... Detaylar

2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak... Detaylar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), ... Detaylar

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 02-01-14
1.1.2014 tarih ve 28869 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 Sayılı Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar’da; Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim ... Detaylar

Damga V. Kanununun 1 Sayılı Tablosunda Bazı Kâğıtlara Ait Damga Vergisi Oranları ile Harçlar K.nun 4 Sayılı Tarifesinin “I-20/a” Fıkrasında Yer Alan Nispi Harcın Gayrimenkullerin Türleri İtibarıyla Yeniden Belirlenmesi Hk. Karar R. Gazete’de Yayımlandı. 1
15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararda; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan inşaat sektörüne ilişkin, bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları ile Harçlar Kanununa bağlı (4) say... Detaylar

Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 08-12-14
5.12.2014 tarih ve DV-20/2014-1 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206 ncı maddesi kapsamındaki imza atamayanların, noterde düzenlenen ve senet niteliği taşıyan belgeler nedeniyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar... Detaylar

Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı. 04-04-14
4.4.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08-04-14
08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtların 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci mad... Detaylar

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.03.2017
30/3/2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)ile; 31/3/2017 tarihine kadar gönderilmesi gereken "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Si... Detaylar

İlave İstihdama İlişkin Teşvikin Uygulamasına Yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) Resmi Gazete’de Yayımlandı.16.03.2017
16/03/2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları ... Detaylar

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 22.03.2017
22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme s&uu... Detaylar

2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 03.04.2017
31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir. S&... Detaylar

Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.20.04.2017
20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba gün... Detaylar

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı.
20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yükle... Detaylar

45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.04.2017
2/4/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğde; yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak ta... Detaylar

Mobilya Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Uygulaması ile Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin ÖTV Oranı Uygulaması 30/9/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
9.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10106 sayılı Kararname ile; % 18 KDV oranına tabi olan mobilya teslimlerine ilişkin olmak üzere 30/4/2017 tarihine kadar geçici olarak getirilen % 8 KDV oranı uygulaması ile % 6,7 ÖTV oranına tabi olan beyaz eşy... Detaylar

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18/05/2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı. 18.05.2017
18/05/2017 tarih ve 30070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde; 6728 ve 6770 sayılı Kanunlarla değişik 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı H... Detaylar

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.05.2017
27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanunun; -1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına,  -5 inci maddesinde, bazı yerlerde 213 sayılı Vergi U... Detaylar

480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlandı. 09.06.2017
9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çif... Detaylar

Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tevsik Zorunluluğunun Kapsamına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlandı. 09.06.2017
9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kir... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.06.2017
22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibar... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.06.2017
22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibar... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.06.2017
24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile; 6637 sayılı Kanunun 4. maddesiyle ÖTV Kanununun "Diplomatik İstisna" başlıklı 6 ncı maddesine ... Detaylar

481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 03.07.2017
01/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezal... Detaylar

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 03.07.2017
01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; - 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kan... Detaylar

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.11.07.2017
11/07/2017 tarihli ve KVK-45/ 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir. Sö... Detaylar

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.28.07.2017
28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin tes... Detaylar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.28.07.2017
28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak &uu... Detaylar

Kıymetli Taşların Vadeli İthalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.31.07.2017
29/7/2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10640 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere kabul kred... Detaylar

2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.18.08.2018
18/8/2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliye... Detaylar

482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun "İzaha davet:" başlıklı 370 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteli... Detaylar

Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 12.09.2017
12/09/2017 tarihli VUK-95/ 2017-8  sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklay... Detaylar

4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
26/09/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre “ÇVÖ Anlaşması” veya ... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.09.2017
27/9/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1) ayrımında düzenlenen yapım işleri ile bu işlerle birli... Detaylar

Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetlerinden ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.09.2017
27/9/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22... Detaylar

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.09.2017
0/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu... Detaylar

Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir. 11.11.2017
11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 2017 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmas... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 05.12.2017
05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 05.12.2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul&... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.01.04.2017
01/4/2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine g&o... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) Resmi Gazete’de Yayımlandı.08.02.2017
08/02/2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesine ili... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13.02.2017
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 27/01/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunla, - Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek ba... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Resmî Gazete ’de Yayımlandı. 15.02.2017
15/02/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; serbest bölgelere ilişkin yük taşıma işleri, KDV iadelerinde artırımlı teminat uygulaması konularında düzenlem... Detaylar

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.02.2017
18/02/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde; vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap... Detaylar

6772 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 24.02.2017
24/02/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6772 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile; 3218 sayılı Serbest Bölgeler, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunlarında de... Detaylar

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. 28.02.2017
28/02/2017 tarihli ve VUK-89 / 2017-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine y&uum... Detaylar

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde D6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de
08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile; 193 sayılı Gelir Vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi, 492 sayı... Detaylar

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.03.2017
11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu... Detaylar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV’nin Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08.09.20
08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Baz... Detaylar

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 07.09.2016
07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu... Detaylar

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı. 29.09.2016
29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde;  9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik... Detaylar

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) Yayımlandı. 29.09.2016
29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapıla... Detaylar

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı. 29.09.2016
29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;  9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap... Detaylar

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı. 30.09.2016
0/09/2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğlerinde;  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 16/2/2016 tari... Detaylar

293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 03.10.2016
2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması... Detaylar

293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 03.10.2016
2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması... Detaylar

77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 04.10.2016
4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda,... Detaylar

7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; - 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6663 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin bir... Detaylar

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespitine İlişkin Ekli Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.10.2016
05/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13.10.2016
6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınların... Detaylar

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.26.10.2016
26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile; - 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunu... Detaylar

İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı 28.10.2016
28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net &u... Detaylar

6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.10.2016
28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin geçici 86 nc... Detaylar

Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 31.10.2016
31/10/2016 tarihli ve VUK-85/ 2016-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde 31 Ekim 2016 tarihine kadar elektr... Detaylar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 03.11.2016
03/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğde; 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016... Detaylar

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 31.10.2016
31/10/2016 tarihli ve VUK-86/ 2016-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde 31 ... Detaylar

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmî Gazete ’de Yayımlandı.01.12.2016
1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2016/9567 sayılı Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Kararda; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı ... Detaylar

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlandı. 15.12.2016
İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü, 15/12/201... Detaylar

6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.11.2016
24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;  - 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, - 4760 sayılı &Ou... Detaylar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete’de Yayımlandı.02.12.2016
02/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin uygulanma... Detaylar

6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) Gününe Kadar Yapılandırılan Tutarı Geç Ödeme Zammı İle Birlikte Ödeyebilir. 16.12.2016
6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Anılan Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi te... Detaylar

Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2017 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 21.12.2016
21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 52 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde; 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak sat... Detaylar

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:295) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23.12.2016
23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı K... Detaylar

Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmî Gazete’de Yayımlandı.26.12.
24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artı... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.12.2016
27/12/2015 tarihli ve 29931sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1- 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmas... Detaylar

45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2013 yılı için yeniden değerleme oranının % 3,93 (üç virgü... Detaylar

2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 432 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer al... Detaylar

İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 123 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade ... Detaylar

2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Gen... Detaylar

2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artı... Detaylar

1.1.2014 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 72 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 1.1.2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olac... Detaylar

2014 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin as... Detaylar

Varlık Barışının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.30.12.2016
30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2016/9608 sayılı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ile 673... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
31/12/2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Y... Detaylar

29 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31-12-13
31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 sıra no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile Oto biodizel üretimi ve teslimi, oto biodizel ile motorinin harmanlanması ve  oto biodizelli motorin teslimi, bu konuyla ilgili ötv iadesi talebi ve  ... Detaylar

Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No: 299) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.12.2017
06/12/2017 tarihli ve 30262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle ... Detaylar

2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete ’de Yayımlandı.
30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun ... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
31/12/2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Y... Detaylar

Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesi, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespiti ve Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmî Gazete’de Yayımlandı.03.02.2017
03/02/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmesine, 488 sayılı Damga Vergisi ... Detaylar

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23-01-14
23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2013 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanun... Detaylar

Gelir Vergisi Kanunu'nun 21 inci Maddesine İlişkin 286 Seri No.lu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 23-01-14
Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 286 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Taslağı’nda; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile; 31.12.1960 tarihli ve 193 say... Detaylar

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan Açıklama Kılavuzu Yayımlanmıştır. 24-01-14
431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.   Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

KDV istisnası ile ilgili Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 10-02-14
8.2.2014 tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde; 5824 Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ile... Detaylar

Mesken İstisnasının Uygulanmasına İlişkin 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 18-02-14
18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 21 inci maddesinde, binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan mesken istisnasına ili... Detaylar

Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18-02-14
18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmi... Detaylar

45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 11-07-14
11.7.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nde; 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinc... Detaylar

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18-03-14
18.3.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 30 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde&n... Detaylar

25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18-03-14
18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 33 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... Detaylar

Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. 18-03-14
17.3.2014 tarih ve GVK-95/2014-2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayı... Detaylar

6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı.18-03-14
18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 31 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ... Detaylar

18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18-03-14
18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 32 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  uygulamasına ilişkin olarak 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... Detaylar

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 25-03-14
25.3.2014 tarih ve GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati ... Detaylar

435 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 03-04-14
3.4.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ... Detaylar

Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 08-04-14
4.4.2014 tarih ve HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri’nde; 18.4.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararn... Detaylar

Yabancılar İçin İkamet Tezkerelerinin Bedellerinin Yeniden Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 10-04-14
10.4.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde; 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11.4.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak &u... Detaylar

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11-04-14
11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-1 sayılı 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye yönelik açı... Detaylar

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11-04-14
11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-2 sayılı 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tabloya yönelik açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu Sirkülere... Detaylar

44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17-04-14
17.4.2014 tarih ve 44 Seri No.lu  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; Belediye Gelirleri Kanunu’nun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin kaldırıl... Detaylar

63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17-04-14
17.4.2014 tarih ve 63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Emlak Vergisi Kanunu’nun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin kaldırılmasına yön... Detaylar

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
19.4.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı ge... Detaylar

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 24-04-14
22.4.2014 tarih ve 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir.   Söz konusu Sirkülere ulaş... Detaylar

2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edilmiştir. 17-07-14
15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak belirlenmesine ilişkin yer verilmiştir. ... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 24-07-14
24.7.2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Ge... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26-04-14
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.   Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun  geçici ... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne İlişkin Sirküler Yayınlandı. 10-06-14
10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu Sirkülere ula... Detaylar

Toplu Konut Kanununun Ek 2’nci Maddesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 19-06-14
18.6.2014 tarih ve HK-14/2014-2 Sayılı 14 Seri No.lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi uyarınca hak sahiplerine faizsiz olarak kullandırılan kredilerle ilgili ipotekler ile iktisap olunan konuta ilişkin olarak tapuda yapılacak işlemlerde... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30-06-14
28.6.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) ile 29.12.2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431... Detaylar

2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır. 25-07-14
25.7.2014 tarih ve VUK-68 / 2014 -1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31.07.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 04 Ağustos 2014 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.   Söz konus... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 07-08-14
7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 437 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 5.6.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' nin değiştirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 08-08-14
7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 438 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 7.4.2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 347 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin değiştirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiş... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 08-08-14
7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 28.4.2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin değiştirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  ... Detaylar

Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27-08-14
27.8.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde; Emlak Vergisine esas olmak üzere 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.     Söz... Detaylar

İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 11.09.2014
6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı. 16-09-14
11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;   ... Detaylar

440 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24-09-14
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.     Söz konusu tebl... Detaylar

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29-09-14
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;    - 73 üncü maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakl... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 06-04-15
04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.    Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 06-04-15
04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.    Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Sirküler Yayınlandı. 09-10-14
Anılan sirkülerde; vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde aranan şartlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.   Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.  Açıklayıc... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 16-10-14
Söz konusu tebliğ; KDV Genel Uygulama Tebliğinin uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik düzenleme, açıklama ve değişiklikleri içermektedir.   Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için t... Detaylar

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber Yayınlandı. 17-10-14
11/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 6552 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan rehber ve broşürler ile 5838 sayılı Kanunun ... Detaylar

2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %8,59 Olarak Tespit Edilmiştir. 20-10-14
Söz konusu sirkülerde; 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edildiğine ilişkin açıklamaya yer verilmiştir.   Söz konusu Sirkü... Detaylar

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27-10-14
6.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nde; 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulaması kapsamında; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetv... Detaylar

Yeniden Değerleme Oranı 2014 Yılı İçin %10,11 Olarak Tespit Edilmiştir. 17-11-14
15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.   Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. A&c... Detaylar

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı. 27-11-14
26.11.2014 tarih ve  2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge’de; 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandır... Detaylar

6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU ve İLK TAKSİT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR (BKK 2014/7016)
Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 03-12-14
3.12.2014 tarih ve KDV-67/2014-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-g) maddesinde 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası, kıymetli taş teslimindeki istisna uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.    S&o... Detaylar

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11-12-14
11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ’inde; 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 Sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak... Detaylar

Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.11.2015
9/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ul... Detaylar

2015 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami m... Detaylar

65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari &oum... Detaylar

46 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  46 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; 441  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 (on virgül on bir)  olarak ... Detaylar

2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221  Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan ma... Detaylar

2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile... Detaylar

İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderileme... Detaylar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) say... Detaylar

46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit ed... Detaylar

2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30-12-14
30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılı... Detaylar

e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30-12-14
433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 443 Sıra No.lu  Tebliğ’nde;  Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek ... Detaylar

431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 30-12-14
29.12.2014 tarih ve VUK-70/2014-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (... Detaylar

Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05-01-15
31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ’inde; 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uy... Detaylar

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 05-01-15
1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Karar ile; bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları tespit edilmiştir.   Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız. Açık... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19-01-15
17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 20.1.2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.   Söz konu... Detaylar

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02-02-15
31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 445 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’nde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 28... Detaylar

Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde Bazı Çiftçilerin Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02-02-15
31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ'nde; Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme b&... Detaylar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02-02-15
2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.   A&cce... Detaylar

Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 23-02-15
23.02.2015 tarih ve VUK-71/2015-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. &n... Detaylar

Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. 23-02-15
23.02.2015 tarih ve DV-21/2015-1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde; Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazede’de yayımlanmıştır.05-03-15
05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üz... Detaylar

Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı. 23-03-15
23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;   • Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 tarihine,  • 2014 Takvi... Detaylar

2014 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır. 31-03-15
31.03.2015 tarih ve VUK-73/2015-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;   Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmesi gereken gelir v... Detaylar

Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. 31-03-15
31.03.2015 tarih ve VUK-74 / 2015-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart ... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 06-04-15
04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır.    Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07-04-15
07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve baz... Detaylar

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 08-04-15
07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisnan... Detaylar

449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 10-04-15
10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen döneml... Detaylar

Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 10-04-15
10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/04/2015 tarihli ve 2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile; Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.  ... Detaylar

2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 13-04-15
13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;  2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağ... Detaylar

6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15-04-15
15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.   &... Detaylar

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 20-04-15
18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili ol... Detaylar

Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 30-04-15
30.04.2015 tarihli ve VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;   Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturma ve imzalanma işlemlerinin yer... Detaylar

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 03-06-15
06.03.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 450 Sıra No.lu Tebliğde;  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulama hakkında yapılan değişikliklere yer verilmişti... Detaylar

435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 03-06-15
06.03.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 451 Sıra No.lu Tebliğde;  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulama hakkında yapılan değişikliklere yer verilmişti... Detaylar

Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 03-06-15
06.03.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 452 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; elektronik ürün senedi alım satım belgesinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına ilişkin açıklamalara yer veril... Detaylar

E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 22-06-15
20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132/A maddesi hükümlerine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama  Sistemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   &... Detaylar

E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 22-06-15
20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ve ihraca... Detaylar

İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 22-06-15
20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen ve... Detaylar

Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30-06-15
30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, çeşitli k... Detaylar

3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 15-07-15
15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, T&uum... Detaylar

2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 23-07-15
22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;  2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.   Söz k... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 08.08.2015
08.08.2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak ... Detaylar

Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.08.2015
27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken ev... Detaylar

Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 14/09/2015
14/09/2015 tarihli ve VUK-79/ 2015-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23/09/2015 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30/09/2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim f... Detaylar

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.12.2015
24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir. Konuya ilişkin olarak bugüne kadar ya... Detaylar

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.24.12.2015
24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satışı yapan mükellefl... Detaylar

458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranlarına ilişkin değişikliklere yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ula... Detaylar

460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadlere yer verilmiştir. Söz kon... Detaylar

461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına geçiş için 1/1/2016 olarak belirlenmiş tarihin 1/1/2017 tarihine uzatılmasına dair düzenlemelere yer verilmiştir.&n... Detaylar

462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet  düzenlemelerine İlişkin açıklamalara yer verilmiştir.  Söz konusu Genel Tebliğ... Detaylar

463 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
463 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşma... Detaylar

465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; mükelleflerimize kullanılma zorunluluğu getirilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi vb. işlemlerin elektronik ortamda yür&uu... Detaylar

466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2015
466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerimizin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Sö... Detaylar

Bazı Kanunlarda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı.25.12.2015
25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanunlarda yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1- 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu... Detaylar

E-Tebligat Sistemine Başvuru Süreleri Uzatılmıştır.
456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihi itibariyle ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e- Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Buna g&ou... Detaylar

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
Söz konusu Ücret Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.  ... Detaylar

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.01.01.2016
01/01/2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; bazı mallara uygulanacak KDV oranları, ÖTV oran ve tutarları ve tütün fonu tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kar... Detaylar

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.
Bu Rehberde; Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar, Basit usulde ticari kazancın tespiti,  Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin doldurulması ve verilmesi gibi ihtiyaç duyac... Detaylar

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 10.02.2016
10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yer alan vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler Genç girişimcilerde kazanç istisnası Kanunun 1.maddes... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.02.2016
1.2.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğinde; Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde istisna ve müteselsil sorumluluk uygulamasına ilişkin a&cc... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir. 11.02.2016
Nakdi sermaye artışında indirim uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak içi... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.02.2016
12.2.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 469 Sıra No.lu Tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin faa... Detaylar

470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.02.2016
25/02/2016 tarihli 29635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamı genişletilerek gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, m... Detaylar

GİB tarafından 2015 Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyanname Düzenleme Rehberleri Hazırlanmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki Beyanname Düzenleme Rehberleri hazırlanmıştır.  Bu Rehberlere  elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfalarında yer alan "Rehberler... Detaylar

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır.
25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini ... Detaylar

292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.05.2016
5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya... Detaylar

6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 21.05.2016
21.5.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler ile; -Uluslararası şirketlerin karşılaştıkları ve i... Detaylar

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı. 01.08.2016
27/7/2016 tarihli 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” ver... Detaylar

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Yayımlandı. 01.08.2016
30/7/2016 tarihli 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarife ile; 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde şirketlerin kuruluş işlemlerinde mükelleflere kolaylık sağlamaya ve maliyetle... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.05.08.2016
05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair 473 Sıra No.lu Tebliğde; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünün (c) bendine göre Yeni... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.08.2016
05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğde; 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap... Detaylar

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 09.08.2016
09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 3065 sa... Detaylar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanun ile, 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim, Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan... Detaylar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğde (Seri No:1);  borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı get... Detaylar

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25/08/2016 tarih ve 29812  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 68 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı cetvel ve açıklamalara yer verilmiştir.   S... Detaylar

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013
29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluştur... Detaylar

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.07.12.2017
07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete&r... Detaylar

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 14.12.2017
14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü ma... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.12.2017
17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 ... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.12.2017
17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt bel... Detaylar

Defter-Beyan Sistemine Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasları Belirleyen 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.12.2017
17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,... Detaylar

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) Resmi Gazete'de Yayımlandı.21.12.2017
21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; Türkiye İş Kurumundan yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin belge verilme süresi 21.03.2017 ta... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 483) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) Resmi Gazete’de Yayımlandı.21.12.2017
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2017
23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 301 Seri No.lu  Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer verilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  ... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.12.2017
23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)’de; 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka... Detaylar

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.12.2017
6/12/2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; takdir komisyonlarınca, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim de... Detaylar

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 25.12.2017
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasını gösteren Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği’nde değişiklikler yapan Seri: A Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliği 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.   S&oum... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.27.12.2017
27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 3);  7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Da... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.  Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2017
30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas ... Detaylar

16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2017
31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV tutarı 2018 yılı için 53,00 TL olarak belirlenm... Detaylar

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.01.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.   Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.
29/12/2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  1- 50 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; konut, i... Detaylar

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 02.01.2018
30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02.01.2018
31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, - FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması, -... Detaylar

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı. 02.01.2018
08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.... Detaylar

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. 02.01.2018
Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açıldı. Defter - Beyan Sistemi için tıklayınız. ... Detaylar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) Resmi Gazete’de Yayımlandı.30.11.2018
30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasın... Detaylar

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.11.2018
30/11/2018 tarihli ve Mükerrer 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüç... Detaylar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 19.12.2018
19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. Söz konusu ... Detaylar

476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 19.12.2018
19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere  veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere 1/1/2019 tarihinden itibaren... Detaylar

Bazı Araçlarda İndirimli KDV Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı. 31.12.2018
541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 8716.20.00.00.00 (Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar), 8716.31.00.00.00 (Tanker römork ve yarı römorklar), 8716.39 (Diğerleri), 8716.40.00.00.00 (Diğer römorklar ve yarı ... Detaylar

2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
31/12/2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) ile; Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2018 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarının yeniden değerleme oran... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel T... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.31.12.2018
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) ile; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal ... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.31.12.2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) ile; Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılma... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) ile; 2019 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarları bu Tebliğ ile tespit edilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.31.12.2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu bel... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) ile; 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları bu Tebliğ ile tespit ve ilan edilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2018
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) ile; 2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hak... Detaylar

Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar Yayımlandı. 02.
535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; -Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır. -Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/3/2019 tarihine kad... Detaylar

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.18.01.2019
7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.... Detaylar

 
AYK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010
Web Tasarım